خطوط اختصاصی ارسال پیامک

قیمت ها همگی به ریال میباشند
  • قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰
نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۴ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱
۶۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۳ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۲
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۳
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۱۰۰۰XXXXXXX ۴
۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰XXXXXX ۵
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹ ۱۰۰۰XXXXX ۶
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۰۰۰XXXX ۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۱۰۰۰XXX ۸
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۰۰۰XX ۹
  • قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰
نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴ ۳۰۰۰۲۶۶۶XXXXXX ۱
۷۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۲ ۳۰۰۰۲۶۶۶XXXX ۲
۹۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۳۰۰۰۲۶۶۶XX ۳
استعلام شود استعلام شود ۹ ۳۰۰۰۷۱XX ۴
استعلام شود استعلام شود ۸ ۳۰۰۰XXXX ۵
  تعرفه خطوط ۳۰۰۰ شامل برای خطوط رند و غیر رند یکسان میباشد.
  • قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱
نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰۱۳۳۳XXXXXX ۱
۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۳ ۵۰۰۰۱۳۳۳XXXXX ۲
۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۰۰۰۱۳۳۳XXXX ۳
۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۵۰۰۰۱۳۳۳XXX ۴
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۱۳۳۳XX ۵
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۵۰۰۰۱۳۳۳X ۶
 
  • قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۲
نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰۲۶۶۶XXXXXX ۱
۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳ ۵۰۰۰۲۶۶۶XXXXX ۲
۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۰۰۰۲۶۶۶XXXX ۳
۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۵۰۰۰۲۶۶۶XXX ۴
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۲۶۶۶XX ۵
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۵۰۰۰۲۶۶۶X ۶
 
  • قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت ۰۲۱
نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۰۲۱XXXXXXXX ۱
۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷ ۰۲۱XXXXX ۲
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۶ ۰۲۱XXXX ۳
 
دسترسی سریع پنل کاربری

.

home_hosting_icon_1

برای دسترسی سریع به پنل کاربری از منوی زیر میتوانید استفاده نمائید

 


برای بررسی امکانات سامانه میتوانید از اطلاعات زیر جهت ورود به سیستم استفاده کنید

دمو   امکانات سامانه


نام کاربری : smsdemo

رمز عبور    : smsdemo